Privacy policy

Artikel 1. Algemeen

Marketing Solution, gevestigd te Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63853957; (hierna: “Marketing Solution”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Marketing Solution wil zijn klanten en de gebruikers van zijn diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Marketing Solution wil zijn klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om zijn klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Marketing Solution vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Marketing Solution verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

Marketing Solution nodigt je uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op zijn producten en diensten.

Artikel 2. Toepassing van deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Marketing Solution website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Marketing Solution streeft ernaar om zijn plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Marketing Solution jouw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Marketing Solution je graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Marketing Solution verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Marketing Solution verkrijgt door jouw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

Marketing Solution treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat een klant van Marketing Solution een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Marketing Solution’s producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te ontvangen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Marketing Solution voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Marketing Solution.

Artikel 4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Marketing Solution verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

 • Wanneer Marketing Solution daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Marketing Solution persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor Marketing Solution’s nieuwsbrief, dan heeft Marketing Solution in ieder geval jouw adresgegevens nodig. Alle informatie die Marketing Solution in deze precontractuele fase over jou ontvangt, gebruikt Marketing Solution alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Marketing Solution, zal Marketing Solution je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, en zal Marketing Solution ook bepaalde gegevens aan jou toewijzen, zoals logingegevens.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

Marketing Solution gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Marketing Solution.

Marketing Solution kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Marketing Solution meent dat die interessant kunnen zijn voor jou. Je kunt je voor dit soort berichten afmelden.

Om prestaties op te volgen.

Marketing Solution kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om zijn producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we ontvangen tijdens het beantwoorden van vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is Marketing Solution wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Marketing Solution worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Marketing Solution kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van zijn diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Marketing Solution uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Marketing Solution’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Artikel 5. Beveiliging van persoonsgegevens

Marketing Solution streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Marketing Solution. Marketing Solution draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Marketing Solution’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Marketing Solution gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gesteld in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Marketing Solution dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Marketing Solution’s websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 6. Verstrekken van gegevens aan derden

Marketing Solution verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Marketing Solution en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Marketing Solution onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten. Als je bij Marketing Solution een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Er een wettelijke verplichting is.

Marketing Solution verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Marketing Solution of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Marketing Solution toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien Marketing Solution op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, ontvangt Marketing Solution uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Marketing Solution alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt Marketing Solution anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Artikel 7. Rechten van de “betrokkene”

Je kunt een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Marketing Solution, voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Je kunt deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Marketing Solution zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om je rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer je dit nodig acht, kun je je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met je specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Marketing Solution. Indien je bezwaar maakt, staakt Marketing Solution de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Marketing Solution dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot je eigen gegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te krijgen. Je kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij je persoonsgegevens verwerken;

 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;

 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;

 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

 • Welke rechten je hebt.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Je hebt als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuizing.

Je hebt tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;

 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;

 • je bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Marketing Solution;

 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Marketing Solution rust.

Marketing Solution zal je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Marketing Solution eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Marketing Solution. Marketing Solution kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Marketing Solution bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je als betrokkene het recht om van Marketing Solution de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Marketing Solution in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

 • de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 • Marketing Solution heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij heb deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Marketing Solution zwaarder wegen dan die van de betrokkene.In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Marketing Solution.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door jouzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procedures, heb jij als betrokkene het recht om deze gegevens van Marketing Solution te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Marketing Solution te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als jij wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Artikel 8. Bezwaartermijnen

Marketing Solution bewaart en verwerkt je persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Marketing Solution bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Artikel 9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met Marketing Solution deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Marketing Solution ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden ofwelke andere vorm dan ook wordt door Marketing Solution enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Marketing Solution behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Marketing Solution en dat door de loutere mededeling van informatie aan Marketing Solution, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van Marketing Solution middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan ten allen tijden door Marketing Solution worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd).

Artikel 10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Marketing Solution
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum

info@marketing-solution
035 - 20 313 16

Artikel 11. Wijzigingen

Marketing Solution behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.